خوردن خرما هرمزگان موجب افزایش ده سانتی قد کودکی شد

تحقیق ما با هدف تعیین ترکیب عنصری خرما و پارامترهایی انجام شد. مرحله اول تحقیق ما اصلاح روش آماده سازی نمونه ها برای تجزیه و تحلیل بود. همگنی ترکیب شیمیایی میوه خرما مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، تفاوت در ترکیب عنصری میوه ها از همان دسته مشخص شد.

پس از تجزیه و تحلیل عوامل آماده‌سازی نمونه مؤثر بر نتایج تحلیلی، محتوای عناصر موجود در خرما هرمزگان تعیین شد تا بررسی شود که آیا محل کشت همان رقم بر ترکیب عنصری خرما تأثیر می‌گذارد یا خیر.

هدف دیگر تحقیق ما تجزیه و تحلیل خرماهای موجود در بازار لهستان بود که از مناطق مختلف جهان سرچشمه می گیرد. تمام نتایج ترکیب شیمیایی خرما تحت آنالیز تفکیک قرار گرفته است.

میوه خرمای تازه از چهار رقم مختلف از عربستان سعودی توسط سازنده داخلی تهیه شده است. میوه ها در مرحله رسیدگی کامل مورد استفاده قرار گرفتند. سه نمونه مستقل از خرمای سوکاری وجود داشت که بر اساس منطقه کاشت متفاوت بودند. از هر نمونه حدود 30 میوه خرما جمع آوری شد.گوشت و پوست خرما قبل از فرآیند هضم به کمک مایکروویو جدا شد.

جرم 300.0 میلی گرم از گوشت در ظرف تفلون وزن شد. قبل از هضم، 6 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ به نمونه اضافه شد. پارامترهای هضم در جدول نشان داده شده است.

پس از اتمام فرآیند هضم، محلول‌ها به‌طور کمی به فلاسک‌های اندازه‌گیری منتقل شدند، با آب دیونیزه شده پر شده و تا علامت مخلوط شدند.
برای تعیین فلاونوئیدها، پلی فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی، خرما در معرض استخراج قرار گرفته است.جرم 1000 گرم نمونه در ظرفی قرار داده شد و 10 میلی لیتر از مخلوط متانول به آن اضافه شد.

استخراج به مدت 72 ساعت در حالی که نمونه ها را در شیکر آزمایشگاهی تکان می داد انجام شد. سپس مخلوط ها صاف شده و فیلتر در آون با دمای 40 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت تبخیر شد.

تعیین آلومینیوم، کلسیم، آهن، منیزیم، منگنز، فسفر، استرانسیوم و روی با استفاده از طیف سنجی نشر اتمی پلاسما جفت شده القایی

توده 0/200 میلی گرم عصاره پوست یا گوشت خرما در 10 میلی لیتر متانول حل شد.